Styrelsemötet 2018-04-03

Styrelsens ställningstagande till inkomna motioner till föreningsstämman diskuterades. Motionerna rör byggnader av två nya terrasser på Tolvmanna. Efter inhämtande av synpunkter från Christer Sandström (FSBAB-Fastighetsägarnas ServiceByrå AB) beslutade styrelsen att motionerna saknar viktiga delar i underlaget för att stämman ska kunna fatta beslut. Styrelsen kommer därför att föreslå stämman att bordlägga motionerna.