Ordningsregler

Här kan du läsa mer om de rättigheter och skyldigheter du har som medlem i Brf Framtid.

Gällande fr o m 2019-08-01 Antagna av styrelsen 2019-06-17

ALLMÄNT

Dessa ordningsregler gäller för alla som bor och vistas i Brf Framtid fastigheter.

I vår privata bostadsrättsförening ansvarar vi själva för ordningen – ingen annan tar hand om våra problem. Våra ordningsregler grundar sig på svensk lag, Lunds kommuns förordningar och regler, föreningens stadgar samt skick och bruk på orten. De vill visa vägen till vårt gemensamma ansvar och öka vår gemensamma trivsel genom att bidra till god grannsämja.

ANDELSSTORLEK OCH LÄGENHETSYTA

Normer för beräkning antogs av föreningsstämman 1986-09-30. Andelstalet beräknas i procent och motsvarande lägenhetens boyta i procent av total boyta inom föreningens fastigheter. I boytan beräknas alla utrymmen i lägenheten vilket bl a inkluderar dörröppningar, fönstersmygar och kakelugnar/öppna spisar, inom lägenhetsskiljande väggar intill en tänkt linje 60 cm utanför 190 cm takhöjd. Etagetrappor inom lägenhet inräknas endast i det nederplanet.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Du har enligt stadgarna rätt att hyra ut din lägenhet i andrahand, efter att du fått styrelsens tillstånd. Ansökan ska göras minst en månad innan uthyrningen börjar. Läs i föreningens stadgar och på föreningens hemsida. Observera att om du under den period du fått medgivande till andrahandsuthyrning vill byta hyresgäst, måste du lämna in en ny ansökan. Detta gäller även om du vill ansöka om förlängd uthyrning.

BASTUN

Våra bastutider är angivna på bokningslistan som finns vid dörren till bastun.

 • Tänk på de som bor i närheten av bastun på Möllegatan 16, så att de inte störs av ditt och dina eventuella gästers bastubadande!
 • När du städar efter bastubadet (sopning och våttorkning), plocka också bort ev flaskor och burkar och töm papperskorgarna.

BLÅKULLA SPECIAL

 • Barnvagnsparkering avsedd för barnvagnar ”i aktiv tjänst” finns i en särskild avdelning i Blåkullas gårdsbyggnad, ev övriga barnvagnar förvaras i ägarens källarförråd
 • Altanen är ”rök- och grillfri zon” den ligger nära omgivande lägenheter.

BRANDVARNARE

Var och en ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i varje lägenhet samt att brandvarnarna kontrolleras årligen.

CYKLAR

OBS! Cyklar får inte parkeras på trottoarerna. Ställ i första hand din cykel i våra cykelställ eller cykelförråd. Cykel som du inte regelbundet använder bör inte ta upp plats i cykelstället utan förvaras i ditt källarförråd.

FELANMÄLAN

Upptäcker du felaktigheter i vår gemensamma miljö (som t ex fel på tvättstugeutrustning, trasiga glödlampor, tröga lås eller kodlås samt ej fungerande ytterdörrslåsning); kontakta styrelsen eller vaktmästerigruppen.

FÖRENINGENS BREVLÅDA

finns på Möllegatan 16, 1 våningen.

GÅRDSSTÄDNING

äger rum varje år: en gång på våren och en gång på hösten under ledning av styrelsen. Arbetet är en del av förvaltningen av våra två fastigheter och utförs för att hålla våra kostnader nere samt för att bidra till vår gemensamma trivsel. Därför är deltagande obligatoriskt för boende från samtliga lägenheter. Du som hyr ut i andrahand är skyldig att se till att din lägenhet är representerad.

I arbetsuppgifterna brukar ingå bl a städning av gård och andra gemensamma utrymmen, vård av utemöbler, plantera blommor och rensa stuprör samt enklare underhållsarbete.

Cirka två veckor före städtillfällena märks omärkta saker i källargången och cyklar upp med varning om borttransport i samband med städningen. Sådant som vid städdagen

inte tagits om hand körs till soptippen.

HEMFÖRSÄKRING

Alla boende i föreningens fastigheter är skyldiga att ha hemförsäkring.

HEMSIDAN

Föreningens har en egen hemsida som finns på: www.framtidilund.se och dess information motsvarar det som innan stod i lägenhetspärmen.

HUSDJUR

 • Får inte rastas pågården.
 • Får inte självständigt vistas i trappor, i källare eller på gården.
 • Får inte tas in i tvättstuga eller bastu medbiutrymmen.
 • Ägare till utekatt ska när så krävs för undvikande av störande lukt städa nödvändiga delar av sintrappuppgång.
 • Djurägare är skadeståndsskyldig för skador i gemensamma utrymmen.

HÄNSYN

visar vi alla grannar i föreningen. Våra fastigheter är gamla, så kvaliteten på ljudisoleringen mellan våningarna och i trapphusen är inte så hög. Sänk ljudvolymen efter kl 22 och undvik reparationsarbeten mellan kl 22 och 08. Tänk på att det sprids också mycket ljud genom öppna fönster! Ordnar du en högljudd fest, underrätta de närmsta grannarna i såväl sid- som höjdled!

INNERGÅRDEN

 • Håll gården snygg och prydlig samt fri från privata ägodelar.
 • Stäng alltid porten – kontrollera att låset griper.

Tvätt på innegården

Torka gärna din tvätt på Tolvmannahusets gård; tvättlinor finns på väggen. Men tänk på våra cyklister och ha därför inte linorna uppspända utan hängande tvätt eller efter mörkrets inbrott!

Fest på innegården

Använd gärna gården till gårdsfester, men tänk på att reglerna om ”dämpad fest” efter kl 22 också på innergården. Flyttar du gårdsmöblerna, ställ tillbaka dem på sina vanliga platser efter användandet.

Rökning på innergården

Du som röker

 • ta hänsyn till grannarnas öppna fönster
 • ta upp fimpar och tändstickor efter dig 

KALLELSER OCH MEDDELANDEN

Gällande kallelser till stämmor v.g. läs i stadgan. Löpande information skickas ut till medlemmarna i föreningen via e-post. Meddela därför om du byter e-postadress!

KÄLLAREN

Obs! Rökning är förbjuden även i föreningens källare, inklusive tvättstugor och bastu. Till varje lägenhet i föreningen finns ett källarförråd som har märkts upp med dess lägenhetsnummer. Ny lägenhetsinnehavare övertar ansvaret för den förre ägarens ev kvarlämnade ägodelar i och utanför förrådet.

 • Samtliga källarfönster och källarytterdörrar får pga inbrottsrisk och kringströvande katter endast vara öppna ”under övervakning”.
 • Vid all förvaring i källaren, lämna ca 5cm luftspalt mellan ”saker” och vägg för att undvika fukt- och mögelskador! På vissa platser avråds från placering direkt på golv – använd trall.
 • Källargångarna ska vara fria från privata ägodelar pga mögel- och brandrisk.
 • Om lägenhetens källarförråd inrymmer mekanisk ventilation/avfuktare ska föreningens styrelse disponera nyckel till förrådets lås.
 • Brandfarliga vätskor eller gaser får inte förvaras i källare!
 • Du får inte (varken i eller utanför eget förråd) hänga upp något på ledningar för kabel-TV, el, vatten eller avlopp eller använda vred eller ventiler för sådant ändamål. Samma regler gäller för kabelstegar; dessa får inte heller användas som förvaringshyllor.

Behöver du komma in i föreningens låsta förråd eller skåp för elmätare ska du kontakta hustomte eller styrelseledamot. Du får ej heller låsa upp skåp för kabel-TV eller telefon.

LÅS OCH NYCKLAR

Föreningen har låssystem med huvudnyckel. Om du behöver byta lås kontaktar du Carlbergs lås. Har du annat eller kompletterande lås kan huvudnyckelsystemet inte användas till ditt lås och du får själv stå för föreningens kostnader vid behov av tillträde för åtgärder vid t ex vattenläcka. Lämna därför gärna en nyckel för nödsituationer som förvaras i föreningens kassaskåp. Till varje lägenhet finns tre stycken lägenhets- och ytterdörrsnycklar och två sk husmorsnycklar till källardörrar, tvättstuga. Nyckel till bastu finns i nyckelskåp utanför bastun.

LÄGENHETSANSVAR

Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättsinnehavaren även för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare ägare, också vad avser nyinstallationer och/eller byten/ändringar. Alla installationer vad gäller el och vatten skall utföras på ett fackmannamässigt sätt i lägenheterna.

 • Tvättmaskin får endast placeras i lägenhetensbad/duschrum.
 • Diskmaskin av golvmodell ska ha vattenskydd.

NAMNBYTE

Medlem som ändrar sitt namn (t ex genom giftermål) ska meddela föreningen genom personbevis (för bevakning av panter, rätt uppgift till skattemyndighet, m m).

OHYRA/MÖGEL

i lägenheten ska omedelbart anmälas till styrelsemedlem och därefter Nomor AB (0200- 27 10 10 och uppge föreningens organisationsnummer: 745000-0638). Anmäl mögel till styrelsen.

SOPHANTERING

Vi har källsortering av sopor i föreningen. Följ anvisningarna vid tunnorna och hjälp till att hålla god ordning i soprummen! Vi har (2012-06-01) tunnor för:

 • restavfall
 • kompost
 • returpapper (tidningar, broschyrer)
 • kartong obs! platta till kartongen
 • glas (färgat respektive ofärgat glas)
 • metallförpackningar obs! ingen skrot här
 • hård- och mjukplast (samma behållare)
 • batterier
 • glödlampor och lysrör

Tänk på att: Förpackningar måste diskas ur! Medicinrester lämnar du in på Apoteket.

Miljöfarligt avfall, t ex:

 • gamla färg- och sprayburkar
 • miljöfarligavätskor(texrengörings-, lösnings- och bekämpningsmedel, spillolja)
 • kvicksilvertermometrar
 • produkter med inbyggda batterier

Miljöfarligt avfall transporterar du själv till någon av Renhållningsverkets miljöstationer. Närmast är till Gunnesbo eller Gastelyckan. På de två ställena lämnar du också dina s k grovsopor, bl a julgranar, TV-apparater, elektronikskrot (t ex datorer och tv), möbler och cyklar. Där kan du även lämna gamla kläder och annat du vill skänka till Emmaus i deras container, gäller endast Gastelyckan. Mindre grovsopor kan förvaras i det egna källarförrådet och tas till tippen vid städdagar höst och vår.

TRAPPREGLER OCH STÄDNING

 • Rökning är förbjuden itrappuppgångarna!
 • Placera gärna blommor i fönstersmygen i trappan – men kom först överens med grannarna! Det är inte tillåtet att sätta upp tavlor eller annan dekoration på väggarna i trappuppgångarna.

 • Ytterdörrarna håller vi av säkerhetsskäl normalt låsta med hjälp av kodlås.
 • Om du ställer upp en dörr ansvarar du för att den stängs snarast möjligt.
 • Trappfönster ska vara stängda när yttertemperaturen är lägre än 15ºC.
 • Trappuppgångarna ska vara fria från privata ägodelar och sopor på grund av brandrisk och utrymningssäkerhet.

 • Lånar du föreningens städutrustning som finns i tvättstugorna, ställ tillbaka den så fort du är klar.

TVÄTTSTUGA OCH TORKRUM

Obs! Lämna aldrig fönster eller dörrar öppna om du lämnar tvättstugan!

Våra tvätt- och torktider är angivna på respektive tvättstugas bokningslista; utanför Tolvmannahusets tvättstuga och i Blåkullas tvättstuga.

 • Mattvätt och att färga textiler i föreningens maskiner är förbjudet
 • Du får boka max fyra timmar under samma dag
 • Du får boka max två framtida tvättillfällen åt gången
 • Torktumlare och torkskåp får disponeras in till en timme efter bokad tvättids slut
 • Vissa storhelger råder tvättfrid – vg se tvättlistan
 • Om du inte börjat använda tvättstugan inom 30 minuter från det bokade tvättpassets start får annan boende ta över resten av passet, liksom om du har tvättat färdigt (dvs har lämnat tvättmaskinerna tomma) före den bokade tidens utgång. Men den som har bokat tiden har fortfarande förtur att använda torkskåp och torkrum under resterande tid och en timme efter.

Efter avslutad tvättid ska:

 • Samtliga luckor till torktumlare och tvättmaskiner vara öppna (mögelrisk)
 • Allt ludd i torktumlare plockas bort; både invändigt och i filtren
 • Maskiner och vask torkas rena samt golv sopas och vid behov våttorkas
 • Om du använt mangeln, se till att mangelduken inte är upprullad kring valsen utan ligger löst i påsen framför mangeln så att duken torkar och vi slipper fuktskador på valsen.

UNDERHÅLL

Vad gäller underhåll av respektive lägenhet ska bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad hålla lägenhetens inre i gott skick. För närmare information om vad föreningen respektive lägenhetsinnehavaren ansvarar för vg läs i stadgarna §5 vilket bl a inkluderar lister, dörrar, ventiler, ringklocka, fönster, tak och innerdörrar.

Nödvändigt underhåll (inklusive sotning) av eldstäder med därtill hörande rökkanaler är det bostadsrättshavarens ansvar. Dock tillhör eldstäderna föreningen och får inte utan styrelsens skriftliga medgivande demonteras eller göras obrukbara (inräknat borttagande av skyddsplåtar och eldstadsplan i anknytning till eldstaden).

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att ev.  ändringar av kablar och uttag till kabel-TV/internet sker på ett fackmannamässigt. Om skador uppstår på fastighetsnätet genom felaktiga åtgärder svarar medlem för kostnaden för nödvändiga serviceåtgärder såväl inom lägenheten som fastighetsnät.

ÅRS- OCH MÅNADSAVGIFT

 • Avgift i föreningen baseras på andelstalen, vg se föreningens stadga. Månadsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast sista bankdagen i månaden före ”avgiftsmånaden”.Betalningsavier skickas ut via föreningens ekonomiska förvaltning Bredablick.
 • Om månadsavgiften (helt eller delvis) inte har nått föreningens konto i tid och du inte i förväg anmält detta till Bredablick utgår vid varje tillfälle en påminnelseavgift.Vid längre försening kan dröjsmålsränta tillkomma.

ÖVERLÅTELSE AV LÄGENHET

 • Förhandsmeddelande

Planerar du att sälja din lägenhet ska minst en av styrelsemedlemmarna underrättas innan eller i samband med att du annonserar eller lämnar över försäljning till mäklare. Vg läs mer på hemsidan.

 • Avgift

Styrelsen har i enlighet med stadgarna §4 beslutat att medlem som säljer sin lägenhet ska betala överlåtelseavgift med 2,5 % av vid tillfället gällande prisbasbelopp.

PANTSÄTTNINGSAVGIFT

Medlem som pantsätter sin lägenhet ska (i enlighet med stadgarna 4§) vid varje pantsättningstillfälle betala en avgift med 1% av gällande prisbasbelopp.