Utvalt inlägg

Städdag den 24 april

I väntan på att vi hittar ett bra datum för vår årsstämma, välkomnar vi alla medlemmar till en rejäl vårstädning där vi tillsammans ser till att våra hus får den kärlek de behöver. Din insats behövs! Kan du inte vara med just det här datumet, finns alltid uppgifter att utföra vid annat tillfälle.

Vi ska bland annat: köra skräp till tippen, städa tvättstugorna, borsta gallren till källarfläktarna, städa soprummen, rensa lövsilarna, städa cykelhuset, diska lampkupor, putsa våra gemensamma fönster i trapphus och källare, ta bort ogräs, klippa ner växter, ta fram utemöbler och grill.

Passa på och lär känna dina grannar och ditt hus – kom på städdagen!

Vi börjar kl 11 och beräknas vara klara kl 15.

En av Tolvmannahusets tidigare boende, Sigge, betraktar ägorna och konstaterar att de behöver viss återkommande uppfräschning.
Utvalt inlägg
Foto på motorcykel från 1920-talet

Innergårdarna hålls fria från motorfordon

Våra innergårdar är platser för medlemmarnas rekreation och därför har styrelsen, efter förslag från trädgårdsgruppen, beslutat att de ska hållas fria från motorfordon. Det är alltså ett beslut taget i demokratisk ordning. Vi vet att det genom åren har stått såväl motorcyklar som mopeder parkerade framför allt inne på Tolvmannahusets gård, men i framtiden får man alltså parkera sina motorfordon någon annanstans.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Utvalt inlägg

Kortrapport från årsstämman

Nu har vi haft en effektiv och välbesökt städdag och årsstämma (vårstämma? kärt barn har många namn), där mycket blev gjort och beslutat i solsken och blåst. Det finns några arbetsuppgifter kvar att hugga för dem som inte kunde närvara. Håll utkik i era mejlkorgar!

Stämman valde ny styrelse. Som ordinarie ledamöter valdes:
Yngve Petersson (som stannar som ordförande, hurra!)
Anna Tunlid (som fortsätter vara sekreterare, hurra igen!)
Eva Andersson (hurra om hon fortsätter som ekonomiansvarig!)
Evelina Lindén
Hans Erjefält

Suppleanter blev:
Sven Björnsson
Elisabeth Bergkvist
Anna Engstam

Vi beslutade att ansluta vår bostadsrättsförening till fiber med en lösning som även ger viss tillgång till basutbud av tv-kanaler. Mötet röstade också för de stadgeändringar som styrelsen föreslagit – se utskick i era mejlkorgar där allt sådant står.

Inga större överraskningar, således.

Mer information (t ex vilka som ingår i vår nya valberedning) kommer när årsmötesprotokollet är skrivet och justerat!

Utvalt inlägg

Kallelsen är ute!

Kallelse till vårstädning och vårstämma den 13 juni 2021 ligger i er mejlkorg! Städningen börjar kl. 10.00 på respektive gård. Stämman börjar kl. 14.00 och äger rum på Tolvmannas gård. Fyll i enkäten så att ni säkert får mat!
https://app.easyquest.com/q/WNEGw

VÅRSTÄDNING & VÅRSTÄMMA
Nu blommar piprankan över Tolvmannas källartrapp och vi passar på att påminna om att vårstädning och vårstämma kommer att äga rum den 13 juni, kl 10–16.

STÄMMAN
På stämman ska vi bl a besluta om Framtidens framtida internetanslutning, dvs fiber eller ej. På senaste stämman fanns det en majoritet att gå över till fiber.

Dessutom ska vi besluta om stadgar. Vi har skickat ut information om detta separat. Styrelsens förslag till nya stadgar är i stort samma som tidigare men är förtydligade på vissa punkter och lite mer pedagogiskt uppbyggda.

Observera att det finns en rapportpunkt där alla våra grupper får en stund att presentera sin verksamhet vilket leder till att vi blir fler som är aktiva i vår förening.

INBROTT
Sedan sist har vi inte fått några rapporter om inbrott vilket är glädjande. Nu när det börjar bli varmt och skönt med fler öppna fönster och kanske lite fler bortresta, så måste vi fortsätta vara på vår vakt för att undvika fler inbrott.

CYKLAR
Nu har cyklarna som var omärkta, då vi hade den förra städningen, stått i källaren och väntat på sina ägare. Nästa steg är att vi kommer att köra obrukbara cyklar till ÅVC och de som kan brukas kommer säljas vidare till nya ägare. Kolla gärna i Tolvmannas källare om din cykel finns där eller om du är intresserad av att köpa en av cyklarna. Överskottet av försäljningarna går till att sköta våra innergårdar.

ANMÄLAN
Vi kommer som vanligt att bjuda på förtäring efter städning och innan stämma. För att kunna planera för städning och stämma vill vi veta hur många som kommer att närvara. Vänligen svara på enkäten senast den 9/6.
Länk till enkät: https://app.easyquest.com/q/WNEGw

Varmt välkomna!
Brf Framtids styrelse

DAGORDNING STÄMMA sön 13 juni 2021
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18a. Ekonomi
18b. Internetanslutning till föreningen via fiber
18c. Stadgar
19. INFORMATION
20. Avslutande

Information från styrelsen

 • Medlemskap i Bostadrätterna
 • Målning av källarfönster och dörrar
 • Hemsida och Facebook
 • Information från arbetsgrupperna
 1. Trädgårdsgruppen
 2. Hobbyhörnegruppen
 3. Festgruppen
 4. Fixargruppen
 5. Bastugruppen
 6. Tvättstugegruppen
 7. Målargruppen
 8. Övernattningslägenheten
 9. Soprumsgruppen
Utvalt inlägg
Foto på hus i Lund

Vårstämma och stadgeprat

Hej! Några viktiga datum att komma ihåg.

Vi har vårstämma för Brf Framtid i Lund den 13 juni kl 10–13. Kolla er mejlkorg så att ni fått den information som skickades ut från styrelsen@framtidilund.se på epost den 8 mars, där övriga detaljer står! Hör av er annars.

På vårstämman kommer vi att besluta om våra stadgar och om vi ska ha internetkoppling via fiber.

Inför stämman vill vi i styrelsen gärna presentera vårt nya stadgeförslag och svara på era frågor. Detta för att alla medlemmar ska känna sig säkra på hur de ska rösta på vårstämman när förslaget kommer upp till beslut. Vi hoppas kunna sända ut stadgeförslaget på epost under den här veckan.

Styrelsen inbjuder er till två träffar för att prata om stadgarna:
Onsdagen den 19 maj kl. 19–20.30 samt söndagen den 30 maj kl. 16–17.30.

Anmäl din närvaro på den här länken: https://app.easyquest.com/q/i8Q9R

Vänliga vårhälsningar!

Styrelsen Brf Framtid