Styrelsen

Styrelsen nås snabbast och enklast via epost: styrelsen@framtidilund.se

Styrelse:
Charlotta Sokulski Bateld, ordförande
Sven Björnsson
Hans Erjefält
Evelina Lindén
Tomas Melinder

Suppleanter:
Johan Karlberg
Patrik Karell

Vad gör styrelsen?

Fastigheter måste förvaltas. I en hyresfastighet sköter hyresvärden förvaltningen och förvaltningskostnaden betalas av hyresgästerna. I ett eget hus sköter man själv förvaltningen. I en bostadsrättsförening sköter medlemmarna förvaltningen via en vald styrelse. Styrelsen är ekonomiskt ansvarig, inte medlemmarna. Hur styrelsen väljs och ansvarar för förvaltningen framgår av föreningens stadgar. En bostadsrättsförening som inte kan få en styrelse måste avyttras till en ny ägare – det vill säga en hyresvärd. En bostadsrättsförening som inte kan få en fungerande styrelse som klarar av förvaltningen kommer att förfalla. Det är medlemmarnas ansvar att själva utgöra den styrelse som är bostadsrättsföreningens grundval.

Styrelsen i vår förening går ut och äter middag en gång om året, och ordföranden får ett arvode motsvarande ett halvt basbelopp.

Att någon gång engagera sig i styrelsen är ett centralt bidrag till föreningens gemensamma drift. Därigenom lär man sig mycket intressant, får möjligheten att lära känna fler medlemmar och har även riktigt kul ibland. Tillsammans skapar vi alla medlemmar en trivsam och framgångsrik bostadsrättsförening.

Styrelsens arbete: Fastighetsförvaltningen brukar delas upp i ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning. Mer om det nedan. I en bostadsrättsförening tillkommer medlemsfrågorna. Merparten av styrelsens arbete gäller teknisk förvaltning (underhåll och reparationer).  Styrelsen tar fram beslutsunderlag, upprättar offerter och väljer leverantör. Medlemsfrågorna är också viktiga.

Styrelsemöten: Styrelsen brukar sammanträda en gång i månaden och mötena protokollförs av sekreteraren men är inte offentliga. Kallelse och agenda till mötena skickas ut i förväg av ordföranden. Alla styrelsemedlemmar hjälps åt att sätta upp punkter på agendan. Mötet behöver inte ta mer än 1–1,5 timme och alla hjälps åt att kolla tidsåtgången så att alla punkter hinns med på utsatt tid.

Mellan mötena: Kontakter med myndigheter, byggfirmor, leverantörer och samarbete med hantverkarna. Här behöver styrelsen hjälp av medlemmar som kan gå in i ett visst projekt under en begränsad tid. Styrelsemedlemmarna svarar på frågor och sköter gemensamt kontakten med föreningens medlemmar via mejl på styrelsen@framtidilund.se

1: Ekonomisk förvaltning

Göra budget för det kommande året:
Oftast beräknas budget utifrån föregående års utfall med uppjusteringar grundade på kända eller antagna kostnadsökningar samt i förväg kända underhållsbehov. Därefter beräknas månadsavgifter per kvadratmeter bostadsyta så att kostnaderna täcks.

Löpande:
• Insamla månadsavgifter, betala räkningar och sköta bokföringen.
• Upprätta bokslut: man utgår från förra årets bokslut och uppdaterar det.
• Göra årsredovisningen: man utgår från förra årets redovisning och uppdaterar den.
• Den ekonomiska förvaltningen har vi lagt ut på förvaltningsbolaget Bredablick.

2: Teknisk förvaltning:

• Planerat underhåll: vissa delar av fastighetsunderhållet kan planeras i förväg, t ex ommålning, sotning och justering av värmecentraler.
• Löpande underhåll: vissa saker går sönder och måste bytas. T.ex. tvättmaskiner, lås och fönster.
• Fastighetsskötsel: Städa gårdar, källare och trappor. Ordna i soprum och byta glödlampor. Visst målningsarbete och mindre reparationer ingår också. Här får vi alla dela på arbetet eller ta hjälp av inhyrd arbetskraft.
• Upprätta verksamhetsberättelse: Redogöra för verksamheten under det gångna året.
• Vi sköter den tekniska förvaltningen själva med medlemmarnas hjälp, men vi lägger ut trappstädningen på en städfirma.

3. Medlemsfrågor

• Föra medlemsregister: Registret omfattar ägare och pantsättning. De bokförda låneinstituten har inlösenrätt i tidsordning. Juridiskt sett är detta är en av de viktigaste uppgifterna för styrelsen.
• Kontakten med medlemmarna
• Årlig föreningsstämma, eventuell extrastämma, städdagar, hemsida, tvättlistor, anslag.
• Löpande frågor
• Önskemål, tvistemål, skadeanspråk (särskilt vattenläckor) med mera.

Vad vill vi och vad kan vi?

Både ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning kan läggas ut på betalda entreprenörer. Styrelse måste ändå finnas för att förhandla med entreprenörerna, företräda medlemmarna och göra årsredovisning (=bokslut och verksamhetsberättelse). Styrelsen är fortfarande ekonomiskt ansvarig.

I de flesta föreningar lägger man ut den ekonomiska förvaltningen eftersom den tar tid och kräver särskild kompetens. Vår ekonomiska förvaltning sköts av Bredablick Förvaltning i Malmö. Den tekniska förvaltningen läggs ofta ut i större föreningar. Styrelsen får då viss avlastning, men naturligtvis också mindre insyn och inflytande över den egna boendemiljön. Om man vill lägga ut förvaltning till en extern entreprenör måste först en regelrätt upphandling göras. Beslutet måste sedan förankras hos medlemmarna. Förvaltningen måste styras och följas upp av styrelsen.

Vi sköter delar av den tekniska förvaltningen själva och det är både intressant och roligt.

Under de gångna åren har vi infört ”fixarkvällar” då vi byter glödlampor, röjer och planerar andra åtgärder med något att dricka i styrelserummet. Vårt mål är att flera fungerande grupper ska komma till stånd för att slippa köpa olika tjänster. Vi har bland annat trädgårdsgrupp, tvättstugegrupp, grupp för gemensamhetslokal samt underhållsgrupp. På så vis kan vi alltså hålla nere kostnaderna.