Historik

Föreningen äger två fastigheter på väster i Lund, Sparken 2 (adresserna Jutahusgatan 7, Idrottsgatan 8-10 och Möllegatan 16) och Foten 6 (adresserna Idrottsgatan 9 och Möllegatan 14), traditionellt kallade Tolvmannahuset respektive Blåkulla.

Tolvmannahuset uppfördes 1902 av föreningens stiftare hantverkare och förmän vid stadens industrier i första hand som bostäder åt dem själva. Man byggde dock stort nog för att även få plats med hyresgäster, vilket bidrog till att de egna kostnaderna hölls nere. Hyresgäster fanns kvar i föreningen ända fram till renoveringen under 80 talet.

Blåkulla byggdes 1904 av samma byggmästare som uppförde Tolvmannahuset, men för hans egen räkning. Föreningen köpte fastigheten omkring 1908.

Före den genomgripande renoveringen, som ägde rum 1986-87, vidtogs endast smärre åtgärder varav nu endast delvis återstår det fönsterbyte som skedde i mitten av 70 talet. Fram till dess hade man lösa innerfönster.

Den stora renoveringen hade varit aktuell i många är och var grundligt bearbetad när den startade. Alla dåvarande medlemmar deltog i planeringen, åtminstone vad angick den egna lägenheten. l samband med renoveringen förändrades vissa lägenheter kraftigt. Kvarvarande smålägenheter på vindarna byggdes ut och nya vindslägenheter skapades genom ianspråkstagande av de tidigare vindsförråden och torkvindarna.

l samband med renoveringen ombildades föreningen från bostadsförening till bostadsrättsförening vilket medförde bl a förmånligare lån till ombyggnaden.

Föreningens fastigheter rymmer utöver de 36 bostadslägenhetema (med tillhörande källarförråd) en gästlägenhet som medlemmarna kan boka. l Tolvmannahuset finns på Möllegatan 16 i källaren en bastu och en mindre gillestuga.

Ordinarie föreningsstämma hålls varje vår och ibland hålls en extra stämma under senare delen av hösten. Styrelsen sammanträder regelbundet omkring en gång per månad.

Det finns för den intresserade mer information på hemsidan för Lunds bevaringsprogram:

En D-uppsats om gatunamnen och Jutahuskvarterens historia: Tapio Honkanens uppsats