Kallelsen är ute!

Kallelse till vårstädning och vårstämma den 13 juni 2021 ligger i er mejlkorg! Städningen börjar kl. 10.00 på respektive gård. Stämman börjar kl. 14.00 och äger rum på Tolvmannas gård. Fyll i enkäten så att ni säkert får mat!
https://app.easyquest.com/q/WNEGw

VÅRSTÄDNING & VÅRSTÄMMA
Nu blommar piprankan över Tolvmannas källartrapp och vi passar på att påminna om att vårstädning och vårstämma kommer att äga rum den 13 juni, kl 10–16.

STÄMMAN
På stämman ska vi bl a besluta om Framtidens framtida internetanslutning, dvs fiber eller ej. På senaste stämman fanns det en majoritet att gå över till fiber.

Dessutom ska vi besluta om stadgar. Vi har skickat ut information om detta separat. Styrelsens förslag till nya stadgar är i stort samma som tidigare men är förtydligade på vissa punkter och lite mer pedagogiskt uppbyggda.

Observera att det finns en rapportpunkt där alla våra grupper får en stund att presentera sin verksamhet vilket leder till att vi blir fler som är aktiva i vår förening.

INBROTT
Sedan sist har vi inte fått några rapporter om inbrott vilket är glädjande. Nu när det börjar bli varmt och skönt med fler öppna fönster och kanske lite fler bortresta, så måste vi fortsätta vara på vår vakt för att undvika fler inbrott.

CYKLAR
Nu har cyklarna som var omärkta, då vi hade den förra städningen, stått i källaren och väntat på sina ägare. Nästa steg är att vi kommer att köra obrukbara cyklar till ÅVC och de som kan brukas kommer säljas vidare till nya ägare. Kolla gärna i Tolvmannas källare om din cykel finns där eller om du är intresserad av att köpa en av cyklarna. Överskottet av försäljningarna går till att sköta våra innergårdar.

ANMÄLAN
Vi kommer som vanligt att bjuda på förtäring efter städning och innan stämma. För att kunna planera för städning och stämma vill vi veta hur många som kommer att närvara. Vänligen svara på enkäten senast den 9/6.
Länk till enkät: https://app.easyquest.com/q/WNEGw

Varmt välkomna!
Brf Framtids styrelse

DAGORDNING STÄMMA sön 13 juni 2021
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18a. Ekonomi
18b. Internetanslutning till föreningen via fiber
18c. Stadgar
19. INFORMATION
20. Avslutande

Information från styrelsen

 • Medlemskap i Bostadrätterna
 • Målning av källarfönster och dörrar
 • Hemsida och Facebook
 • Information från arbetsgrupperna
 1. Trädgårdsgruppen
 2. Hobbyhörnegruppen
 3. Festgruppen
 4. Fixargruppen
 5. Bastugruppen
 6. Tvättstugegruppen
 7. Målargruppen
 8. Övernattningslägenheten
 9. Soprumsgruppen